• ساعت : ۱۴:۲۱:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ 
  • کد خبر : ۲۷۱۹
تكریم و معارفه شهردار
مراسم تکریم و معارفه شهرداری بهار جناب آقای مهندس مجیدی از طرف مسئولین شورا برای سکانداری شهرداری بهار معرفی شد این تکریم و معرفه در سالن فرهنگسرای آیت الله بهاری با حضور شهروندان محترم و همچنین با حضور مدیران شهرستان و همدان انجام گرفت و در ادامه جلسه از زحمات مهندس یاری تقدیر و تشکر انجام گرفت.

<p>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/_douranportal/images/روابط عمومی 1400/تکریم و معارفه/۲۰۲۱۰۹۰۱_۱۲۴۷۱۴.jpg&quot; style=&quot;width: 200px; height: 200px;&quot; /&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/_douranportal/images/روابط عمومی 1400/تکریم و معارفه/۲۰۲۱۰۹۰۱_۱۱۴۸۲۰.jpg&quot; style=&quot;width: 200px; height: 200px;&quot; /&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/_douranportal/images/روابط عمومی 1400/تکریم و معارفه/۲۰۲۱۰۹۰۱_۱۲۳۲۴۲ - copy 1.jpg&quot; style=&quot;width: 200px; height: 200px;&quot; /&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/_douranportal/images/روابط عمومی 1400/تکریم و معارفه/img-20210902-wa0096.jpg&quot; style=&quot;width: 200px; height: 200px;&quot; /&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/_douranportal/images/روابط عمومی 1400/تکریم و معارفه/۲۰۲۱۰۹۰۱_۱۲۰۴۳۰.jpg&quot; style=&quot;width: 200px; height: 200px;&quot; /&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/_douranportal/images/روابط عمومی 1400/تکریم و معارفه/۲۰۲۱۰۹۰۱_۱۲۱۸۱۱.jpg&quot; style=&quot;width: 200px; height: 200px;&quot; /&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/_douranportal/images/روابط عمومی 1400/تکریم و معارفه/۲۰۲۱۰۹۰۱_۱۲۰۰۳۱.jpg&quot; style=&quot;width: 200px; height: 200px;&quot; /&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/_douranportal/images/روابط عمومی 1400/تکریم و معارفه/۲۰۲۱۰۹۰۱_۱۱۰۵۰۳.jpg&quot; style=&quot;width: 200px; height: 200px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</p>

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.8.0
    V6.0.8.0