نظرسنجی کاربران
  به کدام واحد مراجعه نمودید؟   
  جهت چه خدمتی به واحد مربوطه مراجعه نمودید؟   
  نحوه برخورد، ارائه اطلاعات و راهنمایی در زمان ورود به ساختمان های شهرداری چگونه بوده است؟  
  فضا، خدمات و امکانات رفاهی در زمان انتظار و هنگام مراجعه چگونه بوده است؟   
  نحوه پاسخگویی مسئولین چگونه بوده است؟   
  زمان و سرعت پاسخگویی به درخواست خود را چگونه ارزیابی می کنید؟   
  آیا اطلاع رسانی در طبقات مناسب بوده و شما براحتی محل مورد نظر خود را پیدا کردید؟   
  ارسال

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0